Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CADEE Care

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CADEE Care en op alle met CADEE Care aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door CADEE Care is ingestemd.

1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CADEE Care in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 CADEE Care behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van CADEE Care en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 CADEE Care is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. CADEE Care is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:-de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;-de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan CADEE Care via elektronische weg is verzonden en door CADEE Care is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.5 Koper en CADEE Care komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CADEE Care zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. CADEE Care garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die CADEE Care in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door CADEE Care worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.

 

 1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:-iDEAL- PayPal - CADEE Care kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door CADEE Care een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CADEE Care als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is CADEE Care bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

 

 1. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft CADEE Care ernaar om na betaling van de bestelling binnen 5 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. CADEE Care kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

 1. Retourneren en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. De producten kunnen worden geretourneerd aan CADEE Care, Mijkenbroek 16, 4824AB Breda. De verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Koper.

6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt CADEE Care zorg voor terugbetaling binnen 21 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met CADEE Care is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door CADEE Care geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 CADEE Care is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van CADEE Care. CADEE Care is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

8.3 Indien CADEE Care, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die CADEE Care aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. CADEE Care behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden CADEE Care te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen CADEE Care mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat CADEE Care op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. CADEE Care is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is CADEE Care niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haarverplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10 Persoonsgegevens

10.1 CADEE Care zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

10.2 CADEE Care neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Wiens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Diversen

12.1 CADEE Care is gevestigd te Breda, Mijkenbroek 16, 4824AB en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 18058076. Het BTW-identificatie nummer is NL001540554B73. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan CADEE Care, Mijkenbroek 16, 4824AB Breda of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.2 Klanten Service (+31(0) 628784613) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@cadeecare.nl

12.3 Binnen 3 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. CADEE Care doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 

Privacy beleid

CADEE Care respecteert de privacy van haar bezoekers op de website en draagt er zorg voor dat al uw gegevens met uiterste zorg en vertrouwelijk worden behandeld. De onderstaande regels hebben wij opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met deze informatie zullen om gaan. CADEE Care gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden: Met betrekking tot uw bestelling, en om uw bestelling zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hebben wij bij het plaatsen van uw bestelling uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig. In geval van nood kunnen wij u bereiken, bijvoorbeeld met een terughaalactie van producten met kwaliteitsproblemen. Voor het oplossen van eventuele financiële vragen. Als u bij ons een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde wijze. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflever- en betaalgegevens. Met een account hoeft u niet bij iedere bestelling deze gegevens opnieuw in te vullen. Door u aan te melden op de nieuwsbrief van CADEE Care verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. CADEE Care gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de winkel, het doen van andere aanbiedingen en on web statistieken te ontwikkelen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich door het versturen van een e-mail naar info@cadeecare.nll altijd uitschrijven. CADEE Care zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en betaling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Graag willen wij, door het verzamelen van deze informatie, het winkelen makkelijker maken en u up-to-date houden van de producten en service welke wij bieden. Dit bevat nieuws, evenementen, aanbiedingen, productlanceringen. Wij kunnen contact opnemen per post en/of per e-mail. CADEE Care is constant bezig haar dienstverlening te verbeteren, het kan voorkomen dat wij contact met u opnemen voor feedback hierover of voor onderzoeksdoeleinden. Natuurlijk geven wij u altijd de optie hoe u gecontacteerd wenst te worden, ook wanneer u dit niet wilt zullen wij dit respecteren. Wanneer u niet langer wenst dat wij met u contact op kunnen nemen kan u dat op de volgende

manieren aangeven: Klik op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrief Neem contact op met onze klantenservice via info@cadeecare.nl Schrijf een brief naar.

Recensies

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelfkiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren